• Stöd i föräldraskapet
  • Alla har rätt till en trygg graviditet

Varmt välkommen till Föräldrastödet i Värmland.

Föreningen Föräldrastödet i Värmland är en ideell förening som startades i oktober 2012.
Vi som driver Föräldrastödet i Värmland vet hur viktigt det är med ett bra stöd under graviditeten, inför och under förlossningen samt i föräldrarollen.

Med studiecirklar, träffar, föreläsningar, aktiviteter m.m vill vi vara med och främja en god utveckling i föräldraskapet samt stimulera till genuina möten oss föräldrar emellan.

Föräldrastödet är till för ALLA föräldrar och vår vision är att vara en naturlig mötesplats för föräldrar i länet.

Aktiviteter

TIPS OCH LÄNKAR

- Barn och föräldrar
http://www.1177.se/Varmland/Tema/Barn-och-foraldrar/

- Barns rättigheter
http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/ny-i-fokus-just-nu/informationsmaterial-till-foraldrar/tre-filmer-om-barnets-rattigheter-i-familjen/

-Barnperspektivet - BRIS för vuxna
http://www.barnperspektivet.se/

-BRIS - för dig som ung
http://www.bris.se

-Familjerådgivning
http://karlstad.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/familjeradgivningen/

- Folkhälsomyndigheten
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/barns-och-ungas-halsa/foraldrastod/

- Hälsa 2020
http://www.halsa2020.se/

- Surfa lungt
http://surfalugnt.se/

-Styvmorsviolen
http://styvmorsviolen.se/

- Rädda barnen
http://www.raddabarnen.se/

- Rädda barnens föräldratelefon och föräldramejlen
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/foraldradialog/foraldratelefonen-och-mejlen/

- Förskoleteamet tummen
http://karlstad.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-familjedaghem/stod-i-forskolan/forskoleteamet-tummen/

- Amningshjälpen
http://www.amningshjalpen.se/11-kontakta-oss/238-lokalgrupp-varmland

- Tänk om
http://www.xn--tnkom-gra.nu/