Kårgränd 4C, 652 25 Karlstad info@foraldrastodet.se

Kulturdoula Projekt 2014-2016

Kulturdoula-

Ett stöd för nyanlända gravida

Salwa

Under september månad 2014 påbörjades ett projekt i Karlstad, med målsättning att stärka nyanlända kvinnor med svagt socialt stöd under sen graviditet, vid förlossning och en kort tid efter förlossningen genom att erbjuda doula- och kulturstöd på modersmålet.
Projektet genomförs i samverkan med Karlstad kommun och finansieras av Länsstyrelsen Värmland av statliga medel (§ 37) för mottagnings- och integrationsarbetet.

Projektets syfte var att möjliggöra en säkrare vård för målgruppen nyanlända gravida kvinnor med svagt socialt stöd i enlighet med folkhälsomålet ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.

Vad gjordes i projektet

Den 1 september 2014 påbörjades projektet Doula och kulturtolk i Värmland. Förutom det ovannämnda var även målet att inom projektet:

• Upprätta en dialog och samverkan med mödravården, förlossningen och andra instanser, t ex sociala myndigheter rörande verksamheten doula och kulturtolk

• Utveckla och genomföra doulautbildning för utlandsfödda kvinnor isamverkan med mödravård och förlossning. Detta för att, om erfarenheterna är positiva, möjliggöra en långsiktig finansiering och fortsättning av doulornas arbete inom ordinarie verksamheter. Samt att utbilda fler doulor om behovet finns, och sprida erfarenheterna till hela Värmland och andra delar av Sverige.

Nyanlända kvinnor från utomeuropeiska länder får information, hjälp och stöd på sitt modersmål. Genom rätt kommunikation och information minskar risken för komplikationer under graviditeten och förlossningen. Genom rätt stöd för dessa kvinnors ökar vi deras hälsa, familjens hälsa samt chansen till snabbare integrering i samhället.

I början av oktober 2014 hölls en konferens ang. projektet, med deltagare från flera enheter och organisationer i Karlstad. Kort tid efter konferensen ställde Föräldrastödet i Värmland ut på mässan FAMN i Kronoparken där bl.a. projektet presenterades. Flera kvinnor visade föreningen sitt intresse för att delta i projektet och intervjuer samt uttagning till utbildningen ägde rum under november månad. Utbildningen utformades och föreläsare kontaktades. I början av december hölls ett informationsmöte för personalen på förlossningen med ett varmt mottagande. Det har påbörjats tre utvärderingar av projektet, som tittar på;

1. Utbildningen av doulorna

2. Hur en kvinna som inte talar svenska anser att det är att föda med eller utan kulturdoula

3. Hur personalen på förlossningen upplever förlossningen med eller utan kulturdoula.

Utvärderingarna gjordes i samarbete med FOU, Karlstads Universitet.

Inom projektet arbetade vi  aktivt med att skapa ett brett kontaktnät för att på så sätt få stöd, olika infallsvinklar och för att lättare kunna sprida informationen.

I april var den första gruppen kulturdoulor färdig med utbildning och en ny grupp kvinnor började sin utbildning. Det var kvinnor som var väl integrerade i det svenska samhället och talade god svenska. I gruppen nedan ser vi kvinnor med modersmål på; somaliska, arabiska, persiska samt dari.

kulturdoulor karlstad

Utbildningen av kulturdoulorna

Utbildningen genomfördes på totalt ca 52 timmar, uppdelat på omkring fyra månader. Det innebar att den var ungefär dubbelt så lång som den vanliga doulautbildningen för svenskar, vilket innebär att vi  hade mer tid till att bl.a jämföra förlossningsvården i de olika länderna med den svenska samt information om kulturskillnader och kulturkrockar. Det ingick också böcker att läsa, hemuppgifter, besök på ett MVC, ett BVC samt på Karlstads förlossningsavdelning. Kvinnorna som deltog i första utbildningstillfället talade; serbokratiska, bosniska, persiska, ryska, dari, somaliska, surani och kurdiska.

De första kulturdoulorna som var färdiga med utbildningen i april 2015

kursintyd_kulturdoulor

Kvinnorna som deltog i andra utbildningstillfället talade; arabiska, persiska, dari, amhariska och tigrinja.

Detta utbildningstillfälle slutade i juni 2015

diplom kulturdoula 3

Under hösten och vintern 2015 skedde en stor informationsinsats. Vill du att vi kommer till er organisation och berättar mer så kontakta någon i projektledningen.

För mer information, kontakta gärna:

Linda Häggkvist, projektledare tel: 070-3132933, mejl: linda@foraldrastodet.se

Leah Brickhouse, projektassistent, tel: 073-5646230, mejl: leah@foraldrastodet.se

Våra kulturdoulor liten

Skrivet om projektet:

http://www.vf.se/nyheter/allman/hjalper-nyanlanda-kvinnor-att-foda