Kårgränd 4C, 652 25 Karlstad info@foraldrastodet.se

Jämlikt Föräldraskap Projekt 2018-2020

Projektet Jämlikt Föräldraskap
Maj 2018 till juni 2020

“Tyvärr är det så att de föräldrar som allra bäst behöver hjälp och stöd har svårast att söka sig till den hjälp som kan finnas. Särskilt svårt är det naturligtvis om man inte kan svenska språket eller talar det dåligt. Barnen till dessa föräldrar kommer också att mötas av speciella svårigheter, de skall växa upp i en blandning av kulturmönster. Dessa föräldrar och deras barn borde kunna få nytta av en varsamt formad föräldrautbildning. Den skulle kunna bidra till att de kunde känna sig trygga både i sin egen grupp och i vårt svenska samhälle”.
I en motion till Riksdagen från Margareta Palmqvist (socialdemokrat och barnmorska) 1979

Föräldrautbildningen riktar sig till asylsökande föräldrar på anläggning och i eget boende med barn i åldern 0-18 år.

Syftet med föräldrastöd för asylsökande föräldrar är att stötta och utveckla föräldraskapet, stärka relationerna inom familjen samt att ge verktyg för att underlätta vardagen och integrationen för familjen. Detta i enlighet med den nationella strategin att ge föräldrastöd till de föräldrar som behöver, samt i enlighet med förordning och statsbidrag till verksamheter för asylsökande.

Några skyddsfaktorer som gynnar psykisk hälsa hos asylsökande barn (se bl.a Mina Fazel m.fl.. 2012)
Självkänsla/tilltro till den egna förmågan, upplevelsen av att kunna bemästra olika situationer

Föräldrar med god psykisk hälsa
Föräldrar med god anknytning
Goda relationer och sammanhållning i familjen

Vår kanske viktigaste uppgift är att se till att asylsökande barn och ungdomar får tillgång till skyddande faktorer och ett sätt är att rikta vårt stöd mot föräldrarna.

Föräldrautbildningen innehåller information och övningar i ett jämlikt förhållande mellan kvinnor och män, där vi bl.a tar upp föräldraledighet, hushållssysslor, engagemang samt delaktighet i beslut och förhållningssätt. Vi lägger också stort fokus på rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde.

Innehåll i insatsen:


• Delaktighet, inflytande och frivillighet
• Barnperspektivet
• Folkhälsoperspektivet och hälsovinst för barnet och dess förälder
• Jämlikhet och jämställdhet
• Kunskap och kompetens
• Hälsofrämjande förhållningssätt
• Tvärprofessionell samverkan
• Utvärdering och utveckling